Chơi vào lồn lút cán nước lồn tứa ra ướt hết con cu.